Nikon F-2 w/105mm
1993 Washington State – Cascade mountains